Disclaimer


Het gebruik van de website https://theagent.be/ (hierna, de “Website“) is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden. 

Door gebruik te maken van de Website wordt u geacht van deze voorwaarden kennis te hebben genomen en deze zonder enig voorbehoud te aanvaarden. De Website en het boekingsbureau ‘The Agent’ behoren toe aan mevrouw Valérie Meeus, met maatschappelijke zetel te 2930 Antwerpen, Bredabaan 38/4001 en met uitbatingszetel te 2930 Antwerpen, Bredabaan 38, bus 4001 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0635.511.534 (hierna: “wij” of “The Agent”)

Wij behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van gebruikmaking van de Website.

 

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Wij besteden veel aandacht aan onze Website. Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op de Website volledig juist, nauwkeurig en actueel is. Deze informatie is louter bedoeld als algemene informatie. Evenmin kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de Website of op basis van via de Website ter beschikking gestelde informatie. De Website kan bestanden van derden en/of hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. The Agent is in geen enkel geval aansprakelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. 

Voorts behouden wij ons het recht voor om de inhoud van de Website op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

De inhoud van de Website en de ter beschikking gestelde informatie zijn en blijven uitsluitend de exclusieve intellectuele eigendom van The Agent. Het gebruik van de Website impliceert op geen enkele wijze enige overdracht van de intellectuele eigendomsrechten. De informatie die op de Website kan worden geraadpleegd, waaronder de vormgeving, grafische voorstellingen, teksten, tekeningen, foto’s, videobestanden, databanken, gegevens, logo’s, merken en andere elementen die worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht, het auteursrecht, andere geldende voorschriften en/of andere intellectuele eigendomsrechten, en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook, behoudens onze schriftelijke en voorafgaande toestemming. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging. 

De Website kan eveneens elementen bevatten die (geheel of gedeeltelijk) de intellectuele eigendom zijn van derden. Dit artikel geldt mutatis mutandis op deze elementen.

 

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

The Agent neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming ernstig. Indien wij persoonsgegevens verwerken, respecteren wij steeds de geldende Belgische en Europese privacyreglementering, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de ‘AVG’ of de ‘GDPR’). Voor meer informatie kan u onze Data Protection Notice consulteren op de Website, via de volgende link [https://theagent.be/privacyverklaring/].

 

BELGISCH RECHT

Uw toegang tot, bezoek aan of gebruik van de Website, alsook deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg bevoegd.

Domein Berckendael, Bredabaan 38-40/B41-42, 2930 Brasschaat (Antwerp), Belgium