Algemene voorwaarden


TOEPASSING

  1. The Agent, opgericht door mevrouw Valérie Meeus, met maatschappelijke zetel te 2930 Antwerpen, Bredabaan 38/4001 en met uitbatingszetel te 2930 Antwerpen, Bredabaan 38, bus 4001 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0635.511.534 (hierna, ‘The Agent’) is een boekingsagentschap dat modellen voorstelt aan potentiële opdrachtgevers, met het oog op het afsluiten van een boeking of opdracht tegen betaling en voor een bepaalde periode. Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere prestatie, opdracht en boekingsovereenkomst tussen The Agent en een opdrachtgever.
  2. De relatie tussen The Agent en de opdrachtgever wordt exclusief beheerst door deze algemene voorwaarden. Eventueel door de opdrachtgever gemaakte bedingen – waaronder maar niet beperkt tot diens eigen algemene voorwaarden – zijn alleen van toepassing indien The Agent deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard (in welk geval deze algemene voorwaarden evenwel aanvullend van toepassing blijven). 
  3. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een specifieke afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen The Agent en een opdrachtgever, gelden de bepalingen van de specifieke afzonderlijke overeenkomst.  
  4. De nietigheid van één of meerdere bedingen uit de algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bedingen of de overeenkomst niet aan. 
  5. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze algemene voorwaarden, wordt geregeld door bepalingen van het Belgisch recht.

 

MANDAAT

  1. The Agent wordt door de modellen gelast om voor diens rekening en in diens naam met (potentiële) opdrachtgevers te onderhandelen en overeenkomsten af te sluiten voor opnamenopdrachten of concessies van gebruik van het recht op afbeelding.
  2. De modellen zijn niet gebonden door een arbeidsovereenkomst en leveren hun prestaties noch onder het gezag van The Agent, noch onder dat van de opdrachtgever. In geen geval kan The Agent verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of nalatigheden die begaan worden door een model of door andere derden die diensten leveren ten behoeve van The Agent. 
  3. In geen enkel geval kan het boeken van een model een exclusiviteit meebrengen.

 

BOEKINGSVOORWAARDEN

  1. Een boekingsaanvraag door een opdrachtgever wordt, na eventueel mondeling overleg, bevestigd door The Agent per e-mail. Geplaatste boekingen binden de opdrachtgever. Boekingen binden The Agent slechts na haar schriftelijke bevestiging per e-mail.
  2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de boeking. Indien een boeking afhankelijk is van specifieke weersomstandigheden dient de opdrachtgever dit als dusdanig door te geven bij de aanvraag. 
  3. Opties op een model zijn mogelijk tot uiterlijk 1 werkdag voor aanvang van de eventuele opdracht. Een optie dient uiterlijk 24u voor de opdracht door de opdrachtgever te worden bevestigd per e-mail of schriftelijk. Opties die niet, of niet tijdig worden bevestigd, worden beschouwd als zijnde geannuleerd.
  4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder goedkeuring en buiten medeweten van The Agent, een model (door The Agent in contact gebracht), rechtstreeks te benaderen en/of rechtstreekse opdrachten met haar aan te gaan. Indien dit toch zou geschieden en er een opdracht uit voortkomt, dan is 150% van het bedrag dat betaald had dienen te worden aan The Agent indien de overeenkomsten via The Agent waren afgesloten, verschuldigd door de opdrachtgever aan The Agent.
  5. De prestatie vangt aan op het uur dat vooraf door de opdrachtgever werd opgegeven of bevestigd als afspraak- of aanvangsuur en wordt beëindigd als de opdrachtgever aangeeft dat de opdracht afgelopen is.
  6. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik (medium, ruimte en duur) van foto’s, opnames en ander (beeld)materiaal van de modellen dan de opdrachtbevestiging of de factuur aangeeft. Standaardduur is gelijk aan één jaar vanaf eerste publicatie.
  7. Indien de opdrachtgever zijn of haar verplichtingen niet naleeft die uit de opdracht voortvloeien, worden The Agent en/of desbetreffend model van rechtswege ontslagen van hun verplichtingen.

 

FACTURATIE, TARIEVEN EN KOSTEN

  1. The Agent factureert in naam en voor rekening van het model aan de opdrachtgever, overeenkomstig de vastgestelde standaardtarieven, exclusief BTW, tenzij partijen schriftelijk een andere vergoedingsregeling overeenkomen. De opdrachtgever zal slechts rechtsgeldig kunnen betalen aan The Agent. De opdrachtgever kan de geldende tarieven, exclusief BTW, te allen tijde opvragen.
  2. Bijkomend worden de volgende kosten aangerekend aan de opdrachtgever: maaltijden/catering, reis-, verblijf- en verplaatsingskosten (met een minimum van 0,50 EUR/km of de kosten van het openbaar vervoer via de meest gerede weg).
  3. Alle betalingen dienen te gebeuren via overschrijving op de bankrekening van The Agent, zoals aangegeven in de factuur. The Agent kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. 
  4. Betalingen dienen uiterlijk te gebeuren binnen de termijn zoals aangegeven in de factuur. Bij niet-tijdige of onvolledige betaling is de opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest op het openstaand factuurbedrag verschuldigd. Deze nalatigheidinterest stemt overeen met de intrestvoet bepaald in toepassing van de Wet van 2 augustus 2002 inzake de betalingsachterstand in handelstransacties. Bovendien is de opdrachtgever in dat geval een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaande factuurbedrag verschuldigd aan  The Agent, met een minimum van 100,00 euro per factuur. 
  5. Klachten op een door The Agent aan de opdrachtgever gezonden factuur dienen schriftelijk (per e-mail of per brief) en met opgave van redenen aan The Agent te worden medegedeeld binnen de 7 kalenderdagen na de factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.
  6. De standaardtarieven gelden onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren. In geval van bijzondere omstandigheden (bv. prestaties buiten België, naakt of halfnaakt prestaties, etc.) of werkzaamheden tussen 24u00 en 08u00 kan The Agent een toeslag opleggen. Hiertoe wordt een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst afgesloten tussen de partijen.

 

ANNULERING

Boekingen die afhankelijk zijn van specifieke weeromstandigheden, moeten door de klant schriftelijk als dusdanig worden doorgegeven bij de aanvraag. Dergelijke boekingen kunnen ingevolge van ongunstige weersomstandigheden worden geannuleerd door de klant, tot uiterlijk 24u voor de desbetreffende opdracht. Indien de boeking minder dan 24u voor de aanvang van de opdracht wordt geannuleerd, dient 50% van desbetreffende opdracht te worden voldaan aan de standaard- of afgesproken tarieven.

 

EVENTUELE BEZWAREN VAN DE OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever moet elke mogelijke opmerking of betwisting omtrent een prestatie van een model aan The Agent (per e-mail of telefonisch) laten toekomen tijdens de uitvoering van de opdracht. Indien de opdrachtgever doorgaat met een fotoshoot/opname, zonder dergelijke melding, geldt een onweerlegbaar vermoeden dat het model beantwoordt aan de overeenkomst.

 

AANSPRAKELIJKHEID 

  1. De opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van The Agent middelenverbintenissen zijn. The Agent voert de opdrachten die aan haar worden toevertrouwd uit volgens de gebruiken in de sector.
  2. The Agent is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, geleden door opdrachtgever ten gevolge van een aantoonbare en verwijtbare niet-behoorlijke uitvoering van de opdracht door The Agent, tot maximaal het bedrag overeenkomstig het honorarium vermeld in de boekingsopdracht, tenzij de schade voortvloeit uit bedrog of intentionele zware fout. 
  3. Iedere aanspraak van de opdrachtgever om enig recht op schadevergoeding uit te oefenen, vervalt indien de opdrachtgever The Agent niet tijdig schriftelijk ter kennis heeft gesteld van het ontstaan van de schade binnen een termijn van uiterlijk 4 kalenderdagen na het ontstaan van de schade.
  4. Wanneer eigendommen van de modellen verloren of beschadigd geraken, zullen de hieruit voortvloeiende kosten volledig voor rekening zijn van de opdrachtgever.

 

OVERMACHT

  1. Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij. De volgende gevallen worden alleszins, maar niet exhaustief, als gevallen van overmacht beschouwd: brand, explosie, oorlog, epidemie, natuurramp, etc. Weersomstandigheden worden niet beschouwd als gevallen van overmacht.
  2. Verzuim wegens ziekte/overlijden/ongeval van een model op het tijdstip van de werkdag vormt overmacht in hoofde van The Agent. The Agent zal in dit geval redelijke inspanningen leveren om zo spoedig mogelijk een passende vervanging te regelen. Is dit niet mogelijk, dan zal de opdracht zo mogelijk worden verplaatst. Indien een verplaatsing van de opdracht niet mogelijk is, dan is The Agent niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade door de opdrachtgever.

 

VERTROUWELIJKHEID

  1. De opdrachtgever verbindt zich ertoe om alle informatie en documenten uitgewisseld tussen The Agent, de modellen en de opdrachtgever, ongeacht of deze mededeling mondeling of schriftelijk geschiedt, en ongeacht de aard van de informatie of documenten, niet kenbaar te maken aan derden, noch te verspreiden en/of te gebruiken, anders dan in het kader van de overeenkomst. Deze verplichting geldt wereldwijd zowel tijdens de duur van de overeenkomst, als gedurende een periode van vijf jaar na de beëindiging van de opdracht.
  2. Alle informatie (waaronder vertrouwelijke gegevens, standaards en specificaties) die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, aan de opdrachtgever wordt bekendgemaakt, blijft de exclusieve eigendom van The Agent.
  3. Na de uitvoering van de opdracht garandeert de opdrachtgever dat hij, naast alle vertrouwelijke informatie, alle materialen en documentatie die eigendom zijn van The Agent en die tijdens de duur van de opdracht in zijn bezit zijn gekomen, op eerste verzoek aan The Agent zullen worden terugbezorgd en dat hij er geen verder gebruik van zal maken. 
  4. Ingeval van een schending van deze clausule door de opdrachtgever, zal de opdrachtgever aan The Agent een forfaitaire schadevergoeding betalen van 10.000,00 euro, onverminderd het recht van The Agent om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij een hogere werkelijke schade heeft geleden.

 

AFSTAND VAN RECHTEN

Ieder gebruik van een beeldopname voor welk gebruik dan ook, zal van rechtswege aanleiding geven tot een facturatie door The Agent voor de afstand van de reproductierechten en dit onafgezien van de tijdsspanne tussen de datum van opname en de datum van weergave. De vergoeding die de opdrachtgever voldoet is doelgebonden en beperkt tot de geplande toepassing. Elk later gebruik zal aanleiding geven tot een nieuwe facturatie. De opdrachtgever verbindt zich ertoe The Agent op voorhand en schriftelijk op de hoogte te brengen van elke toepassing met (beeld)materiaal, anders dan afgesproken en vermeld op de factuur.

 

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

The Agent leeft de toepasselijke regelgeving omtrent gegevensbescherming strikt na. De opdrachtgever erkent op de hoogte te zijn van de wijze waarop The Agent diens persoonsgegevens verwerkt, in overeenstemming met de wijze zoals opgenomen in de privacy policy van The Agent: [https://theagent.be/privacyverklaring/].

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Alle prestaties, opdrachten en boekingsovereenkomsten van The Agent worden beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Eventuele geschillen die voortvloeien uit een prestatie, opdracht of boekingsovereenkomst, worden uitsluitend behandeld door de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Hasselt.

Domein Berckendael, Bredabaan 38-40/B41-42, 2930 Brasschaat (Antwerp), Belgium